Pedagogisch Vakmanschap

Om ervoor te zorgen dat het pedagogisch vakmanschap van een opvoeder/ begeleider, dus ook leerkracht leerlingen goed helpt om op te groeien, dienen zij een veilig pedagogisch klimaat te scheppen waarin tegemoetgekomen wordt aan de vier basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie, autonomie en echtheid/betekenisvolheid. Elementen in een goede relatie zijn aandacht, warmte, interesse, betrokkenheid maar ook een goede controle. Met name allochtone jongeren zijn extra gevoelig voor leraargedrag (Van Lieshout, 2009).

Regels en vaardigheden voor goed pedagogisch vakmanschap zijn onder te verdelen in vaardigheden, die:

Rechtstreeks volgen uit een positieve grondhouding van de begeleider;

Met goed groeps-, klassenmanagement en goede instructie te maken hebben;

Rechtstreeks te maken hebben met het bevorderen van een goede relatie en interactie;

Niet direct met de jongere te maken hebben, maar zich meer op meso- en macroniveau afspelen.

Kompas van Pedagogisch Vakmanschap (copyright - Brian Ebbers, The Educationeers, 2017)

Kompas van Pedagogisch Vakmanschap (copyright – Brian Ebbers, The Educationeers, 2017)