Beleid op school

Beleid op school

Met de komst van Passend Onderwijs is er veel veranderd, er wordt steeds meer van scholen gevraagd. De doelstellingen van Passend Onderwijs zijn helder:

Duidelijkheid over toewijzing extra ondersteuning

Minder bureaucratie

Goede docenten voor de klas

Geen thuiszitters

Betere afstemming tussen onderwijs en zorg

Ik ben van mening dat deze doelstellingen een plek moeten krijgen binnen de onderwijsvisie van de school. Alles wat een school doet, van het lesgeven tot aan het vormgeven van Passend Onderwijs, komt voort uit die visie. Het is van belang om andere ketenpartners te integreren in de interne werkprocessen (bijvoorbeeld expertise centra, wijkteam, samenwerkingsverband etc.) zodat de leerling zich, in zijn context, optimaal kan ontwikkelen.

Ik heb ervaring binnen het regulier- en speciaal onderwijs. Daarnaast ben ik sinds de opstart van passend onderwijs betrokken bij Samenwerkingsverband De Eem. Ik kan scholen ondersteunen en begeleiden bij het op orde brengen van de zorgstructuur en de vertaalslag naar het onderwijs.

Ik kan u ondersteunen bij het verder ontwikkelen van uw onderwijsvisie

Ik kan u helpen ketenpartners te integreren in passend onderwijs

Ik kan u helpen beleid te ontwikkelen passend bij uw onderwijsvisie